Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Tel.: +48 783 008 863

Email.: kontakt@lakiernik.store

Do darmowej dostawy: 200,00 zł

do kasy suma: 0,00 zł
Zwroty i reklamacje

ZWROTY I REKLAMACJE

Szanowny Kliencie, zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z pełnym REGULAMINEM naszego sklepu internetowego.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 Na poniższych zasadach, Klient ma prawo odstąpić od zawartej Umowy sprzedaży w ciągu 14 dni bez podania przyczyny:

 1. Klient będący Konsumentem jak również Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi/Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta lub wskazanej przez niego osobie innej niż dostawca.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony, termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument/Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta/Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sklepu - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3 Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j.), jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Skutki odstąpienia od Umowy sprzedaży:  

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi/ Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Zamówienia, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta/Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta/Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument/Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 6. Konsument/Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 7. Konsument/Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do Umowy: 

 1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 4. O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 5. W którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 6. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 7. W której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli.
 8. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 9. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 10. O dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

REKLAMACJE

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o:

 1. przepisy dotyczące rękojmi (art. 556 - 576) w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta;
 2. gwarancję jakości udzieloną przez Sprzedawcę na zasadach określonych Regulaminie.

W Umowach sprzedaży zawieranych z Przedsiębiorcami odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona zgodnie z art. 558 § 1 KC. Wyłączenie to nie znajduje zastosowania względem Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolnej formie, na przykład:

 • Pisemnie na adres: ul. Podmiejska 31, 41-940 Piekary Śląskie.
 • W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@lakiernik.store

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

 • Informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady.
 • Wskazania podstawy prawnej reklamacji tj. czy reklamacja jest składana w ramach udzielonej gwarancji czy w oparciu o przepisy o rękojmi.
 • Żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w przypadku wskazania przepisów o rękojmi jako podstawy reklamacji.
 • Danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 • Zdjęć i/lub materiału wideo uwidaczniających wadę.

 

Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Podmiejska 31, 41-940 Piekary Śląskie. W przypadku Klienta będącego Konsumentem/ Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu gwarancji, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Podmiejska 31, 41-940 Piekary Śląskie. Koszt dostarczenia Produktów do naprawy pokrywa Klient.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza reklamacji, jednak nie jest to obowiązkowe.

Wzór formularza reklamacji - formularz do wydrukowania, wypełnienia i wysłania - pamiętaj jednak, że możesz też zadzwonić czy wysłać maila.

Wzór formularza zwrotu - formularz do wydrukowania, wypełnienia i wysłania - pamiętaj jednak, że możesz też zadzwonić czy wysłać maila.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium