Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Tel.: +48 783 008 863

Email.: kontakt@lakiernik.store

Do darmowej dostawy: 200,00 zł

do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin
Regulamin sklepu internetowego lakiernik.store


§1
Postanowienia wstępne
 
1. Sklep internetowy www.lakiernik.store prowadzony jest przez Blowtherm Polska Sp z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich ul. Rozwojowa 20, (41-103) Siemianowice Śląskie, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, KRS 0000234739, o kapitale zakładowym 370 000,00 zł, NIP 6443235314, REGON 240096043.

2. Ilekroć postanowienia Regulaminu odnoszą się do Konsumenta, w szczególności w zakresie określającym prawa oraz obowiązki Konsumenta, znajdują one również bezpośrednie zastosowanie względem Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta zawierającego Umowę sprzedaży.


§2
Definicje

1. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca - Blowtherm Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Rozwojowej 20, kod pocztowy 41-103, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, KRS 0000234739, o kapitale zakładowym 370 000,00 zł, NIP 6443235314, REGON 240096043.

3. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa może być zwarta Umowa sprzedaży.

4. Pliki Cookies – pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta i są przeznaczone do korzystania ze Sklepu.

5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalność gospodarczą.

6. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

7. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.lakiernik.store

8. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

9. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

11. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dostawy Produktów.

12. Konto - indywidualne konto (profil) Klienta w Sklepie, uruchamiane na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji, w ramach którego gromadzone są dane osobowe podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

13. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

14. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

15. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

16. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

17. Karta produktu - prezentacja Produktu lub grupy Produktów w formie elektronicznej na specjalnie wydzielonej do tego podstronie Sklepu.

18. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: Blowtherm Polska Sp z o.o., 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Rozwojowa 20.

2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@lakiernik.store

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 783008863.

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 96 1050 1360 1000 0022 9238 9455.

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

§4
Wymagania techniczne
 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową.
  2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
  3. Włączona obsługa plików cookies.

§5
Informacje ogólne

1. Złożenie Zamówienia przez Klienta może zostać zrealizowane poprzez Konto zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu lub poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez konieczności zakładania Konta.

2. Zapoznawanie się z ofertą Sklepu nie wymaga założenia Konta przez Klienta.

3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

5. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji Towarów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

6. Ceny podane w Sklepie na Karcie produktu są podane w polskich złotych i są cenami netto (bez uwzględnienia podatku VAT). Przy każdym produkcie widnieje informacja o stawce podatkowej. Podatek od ceny nalicza się automatycznie i jest widoczny przez Klienta w Koszyku.


§6
Zakładanie Konta w Sklepie
 

1. Aby założyć Konto w Sklepie jako Przedsiębiorca, należy dokonać bezpłatnej rejestracji poprzez wypełnienie Formularza. W tym celu niezbędne jest podanie następujących danych: pełna nazwa prowadzonego przedsiębiorstwa, NIP firmy, kontaktowy adres e-mail.

2. Aby założyć Konto w Sklepie jako Konsument, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, Nazwisko, adres e-mail.

3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i indywidualnego hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3 Regulaminu.

6. Sklep ma prawo do anulowania Zamówienia nieopłaconego w ciągu 3 dni kalendarzowych (przy wybranej płatności innej niż "Za pobraniem"). W przypadku anulowania Zamówienia Sklep nie jest związany Umową sprzedaży i odmówi realizacji Zamówienia.

7. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

8. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

9. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

10. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.


§7
Zasady składania Zamówienia
 

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią ofert Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Klient może składać zamówienie w Sklepie za pośrednictwem Strony Internetowej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Założyć Konto w Sklepie lub zalogować się na istniejące, bądź skorzystanie z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.

4. Dodać Produkt/y do Koszyka na stronie Sklepu i złożyć Zamówienie. W zamówieniu znajduje się informacja o Produktach - konkretna/e nazwa/y, ilość, cena, a także sposób płatności i sposób odebrania/dostarczenia Produktów.

5. Złożenie zamówienie stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zmówienia.

6. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta potwierdzenie otrzymania Zamówieniu. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia oznacza związanie Klienta Zamówieniem.

7. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy Zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.

8. Jeżeli Sprzedawca zgadza się na przyjęcie Zamówienia, informuje Klienta o rozpoczęciu realizacji Zamówienia. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Sprzedawca informuje Klienta osobiście, poprzez mail, telefon lub poprzez czat. Z chwilą otrzymania informacji przez Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji Zamówienia, Klient i Sprzedawca zawierają Umowę Sprzedaży.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia nieopłaconego wciągu 3 dni roboczych (innego niż „Za pobraniem”). W przypadku anulowania Zamówienia Sprzedawca, Umowa Sprzedaży przestaje obowiązywać.


§8
Oferowane metody dostawy oraz płatności
 

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Produkcie stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które klient zobowiązany jest ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

2. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkt będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

4. Dostawca zamieszcza na Stronie Internetowej informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych dla Dostawy i realizacji zamówienia Dostawa i płatność.

5. Termin dostawy oraz realizacji zamówienia liczone są w Dniach roboczych.

6. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy sprzedaży.

7. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem wybranej formy dostawy oraz na adres wskazany w Formularzu zamówienia.

8. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.

9. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy fakturę VAT obejmującą dostarczone Przedmioty.

10. Klient akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT w formie elektronicznej oraz na dostarczenie jej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy rejestracji.

11. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
     1. Przesyłki małogabarytowe, przez które rozumie się przesyłki o wielkości do 140 x 60 x 60 cm i wadze do 30 kg poprzez:
         • Przesyłka kurierska.
         • Odbiór osobisty pod adresem: Blowtherm Polska, 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Rozwojowa 20.
     2. Przesyłki wielkogabarytowe przez które rozumie się przesyłki o wielkości 120 x 80 cm i wadze do 1000 kg poprzez:
         • Przesyłka kurierska.
         • Transport indywidualny ustalany bezpośrednio między Klientem a Sprzedawcą.
         • Odbiór osobisty pod adresem: Blowtherm Polska, 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Rozwojowa 20.

12. Odbiór osobisty jest pod adresem Sprzedawcy ul. Rozwojowa 20, 41-103 Siemianowice Śląskie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

13. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

14. Klient może wybrać z następujące formy płatności na zamówione Produkty:
     1. Gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zmówienia);
     2. Przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
     3. Przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności imoje.pl.
     4. Kartą płatniczą poprzez zewnętrzny system płatności imoje.pl, (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu imoje.pl o dokonaniu płatności przez Klienta).§9
Opinie w sklepie internetowym
 

Opinie w sklepie internetowym

1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

3. Sprzedawca nie wyraża zgody na wystawianie opinii przez osoby, które nie dokonał uprzednio zakupu ocenianego Produktu w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

4. Wystawione przez Klienta na zasadach określonych w ust. 2 powyżej opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym za pośrednictwem TrustMate.io oraz jego wizytówce, który dokonuje weryfikacji wystawianej opinii we własnym zakresie.

5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

8. Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Z uwzględnieniem weryfikacji przez TrustMate.io opisanej w ust. 4 powyżej, Sprzedawca nie weryfikuje, czy opinie pochodzą od Klientów, którzy kupili dany produkt.§10
Realizacja zamówienia
 

1. Zawarcie Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po potwierdzeniu otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia uprzednio złożonego przez Klienta za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do weryfikacji.

3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia przez Sprzedawcę, a także potwierdzenie jego przyjęcia do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta lub innym kanałem elektronicznym.

4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w opisie Produktu lub w terminie podanym przez obsługę Sklepu - telefonicznie, mailowo, na czacie (z zastrzeżeniem ustępu 7 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

6. W przypadku, gdy termin dostawy podany przez obsługę Sklepu różni się od terminu dostawy podanego w Karcie Produktu za wiążący termin uznaje się termin podany przez obsługę Sklepu.

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

8. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
   1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
   2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

9. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w Karcie Produktu lub w terminie podanym przez obsługę Sklepu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

10. W przypadku, gdy termin odbioru osobistego podany przez obsługę sklepu różni się od terminu odbioru osobistego podanego w opisie produktu za wiążący termin uznaje się termin podany przez obsługę sklepu.

11. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

12. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
     1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
     2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

13. Przedmiot Umowy sprzedaży staje się własnością Klienta w momencie otrzymania przez Sprzedawcę całości ceny zawartej w Umowie sprzedaży.


§11
Prawo odstąpienia od umowy
 

Więcej na temat prawa do odstąpienia od umowy na podstronie Zwroty i reklamacje
 
1.Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. 2020.287 z późn. zm., zwanej w dalszej części regulaminu „Ustawą o Prawach Konsumenta”). Jeżeli Konsument zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu Konsumenta albo wycieczki, termin do odstąpienia od Umowy wynosi 30 dni.
 
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż dostawca.
 
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 
4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony, termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 
5. Konsument  może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 
6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sklepu - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3 Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 
7. Skutki odstąpienia od Umowy sprzedaży:  
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Zamówienia, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument  wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Konsument  powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. W przypadku odstąpienia od mowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
  6. Konsument  ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  7. Konsument  odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy: 

  1. W której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  2. W której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  3. W której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.
  4. O świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
  5. W którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
  6. W której przedmiotem świadczenia jest towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.
  7. W której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli.
  8. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  9. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
  10. O dostarczenie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie,  o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta;
  11. O świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.


§12
Odpowiedzialność za Produkt oraz procedura reklamacji
 

 1. Umową sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W Umowach sprzedaży zawieranych z Konsumentem w przypadku braku zgodności zakupionego u Sprzedawcy Produktu z Umową - Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zaistniałą sytuację, a Konsument ma prawo do złożenia stosownej reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące odpowiedzialności w razie braku zgodności towaru z umową zobowiązującą do przeniesienia własności towaru na konsumenta, w zakresie określonym w rozdziale 5a Ustawy o Prawach Konsumenta;
 3. W Umowach sprzedaży zawieranych z Przedsiębiorcami:
 1. odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona zgodnie z art. 558 § 1 KC;
 2. Sprzedawca udziela gwarancji jakości na zasadach określonych w § 13 niniejszego Regulaminu.
 1. W zakresie określonym w rozdziale 5a Ustawy o Prawach Konsumenta:
 1. Sprzedawca w Umowach sprzedaży zawieranych z Konsumentem ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z Umową. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Produktu z Umową, jeżeli brak ten podstępnie zataił. W odniesieniu do Produktów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Produktu z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 2. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 3. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 4. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z Umową, wartość Produktu zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową.
 5. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 6. Konsument udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Produkt na swój koszt.
 7. Jeżeli Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Produktu z Umową, Sprzedawca demontuje Produkt oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 8. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu, który następnie został wymieniony.
 9. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową zgodnie z ust. 4 pkt 3 powyżej;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową zgodnie z ust. 4 pkt
   5 – 7 powyżej;
  3. brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową;
  4. brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 4 pkt 2 – 8 powyżej;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 10. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 11. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową jest istotny.
 12. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Konsumenta wraz z Produktami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową.
 13. W razie odstąpienia od Umowy Konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.
 14. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 15. Postanowienia ust. 4 pkt 1 – 14 znajdują bezpośrednie zastosowanie w Umowach sprzedaży zawieranych z Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta.
 1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolnej formie, na przykład:
 • Pisemnie na adres: ul. Podmiejska 31, 41-940 Piekary Śląskie;
 • W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@lakiernik.store.
 1. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
 • Informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia braku zgodności zakupionego u Sprzedawcy Produktu z Umową.
 • Wskazania podstawy prawnej reklamacji tj. czy reklamacja jest składana w ramach udzielonej gwarancji czy w oparciu o przepisy braku zgodności zakupionego u Sprzedawcy Produktu z Umową w zakresie określonym w Ustawie o Prawach Konsumenta.
 • Żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 • Danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 • Zdjęć i/lub materiału wideo uwidaczniających brak zgodności zakupionego u Sprzedawcy Produktu z Umową.

Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, chyba, że postanowienia Regulaminu stanowią inaczej.
 2. Konsument który wykonuje uprawnienia z tytułu braku zgodności Produktu z Umową w zakresie określonym Ustawą o Prawach Konsumenta, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Podmiejska 31, 41-940 Piekary Śląskie. Koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 

 1. Klient (Przedsiębiorca), który wykonuje uprawnienia z tytułu gwarancji, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Podmiejska 31, 41-940 Piekary Śląskie. Koszt dostarczenia Produktów do naprawy pokrywa Klient (Przedsiębiorca).


§13
Gwarancja
 
1. W zakresie Umów sprzedaży zawieranych z Przedsiębiorcami, Sprzedawca udziela gwarancji na sprzedawane Produkty na okres 12 miesięcy od daty odbioru lub dostarczenia Klientowi (Przedsiębiorcy) Produktu.


2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w Produktach. W ramach gwarancji Sprzedawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych Produktów, za wyjątkiem przypadków wskazanych w ust. 3 poniżej. Gwarancja nie obejmuje elementów oraz materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu podczas normalnej eksploatacji.

3. W przypadku, gdy naprawa wadliwego Produktu okaże się niemożliwa, Sprzedawca będzie zobowiązany do wymiany naprawianego Produktu lub jego podzespołu na nowy, wolny od wad. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Sprzedawca wymienił towar lub jego podzespół na wolny od wad, termin gwarancji wskazany w ust.1 powyżej biegnie na nowo od chwili dostarczenia Klientowi Produktu lub jego podzespołu wolnego od wad.

4. W przypadku naprawy Produktu, niezależnie od zakresu dokonanej naprawy, termin gwarancji o którym mowa w ust. 1 powyżej nie ulega wydłużeniu o czas pozostawania Produktu w naprawie, jak też nie zaczyna biec na nowo.

5. Zgłoszenie wady powinno nastąpić niezwłocznie po jej zaistnieniu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia jej wykrycia.

6. Sprzedawca w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamowanego Produktu wraz z prawidłowo wypełnionym zgłoszeniem roszczenia gwarancyjnego powiadomi Klienta o sposobie rozstrzygnięcia tego roszczenia. Naprawa Produktu nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od momentu powiadomienia Klienta o uznaniu jego roszczenia za uzasadnione. W przypadku niemożności naprawienia Produktu w przewidzianym terminie, Sprzedawca wymieni Produkt na nowy zgodnie z postanowieniami ust. 3 powyżej.

7. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu gwarancji ogranicza się do wskazanego powyżej okresu obowiązywania gwarancji i jest ograniczona do wartości Produktu ustalonej według ceny detalicznej sugerowanej przez Sprzedawcę z dnia zakupu i nie obejmuje prawa do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia, w szczególności nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasowy brak możliwości korzystania z Produktu, niewygodę oraz związane z wystąpieniem z roszczeniami gwarancyjnymi, niedogodności lub koszty. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wyrządzone przez uszkodzony lub wadliwy Produkt.

8. Udzielona gwarancja nie obejmuje:
    1. uszkodzeń i wad Produktów powstałych nie z winy Sprzedawcy, a spowodowanych w szczególności przez: wyładowania atmosferyczne, zalanie płynami, uszkodzenia mechaniczne, nieprawidłowe napięcie zasilające, inne czynniki zewnętrzne;
    2. uszkodzeń i wada Produktów powstałych w wyniku nieprawidłowego transportu, przechowywania i użytkowania, w szczególności korzystania z Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem;
    3. zużycia będące następstwem normalnego korzystania z Produktu.

9. Klient traci uprawnienia przysługujące mu w ramach udzielonej gwarancji w sytuacji, gdy:
    1. podmioty trzecie nieuprawnione przez Sprzedawcę dokonały ingerencji w Produkt, w szczególności dokonały przeróbki, zmiany, naprawy;
    2. doszło do usunięcia, przez podmiot trzeci nieuprawniony przez Sprzedawcę, plomby gwarancyjnej z Produktu, w którym była ona zastosowana;
    3. dopuścił się naruszenia postanowień opisanych w §13 niniejszego Regulaminu określających zasady na jakich Sprzedawca udziela gwarancji.

10. Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy dokonywane przez Sprzedawcę są naprawami płatnymi. Koszt dostarczenia Produktów do naprawy pokrywa Klient.

11. Gwarancja nie znajduje zastosowania do Umów zawieranych z Konsumentem.


§14
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

   1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
   2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
   3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).


§15
Dane osobowe w Sklepie internetowym
 

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Podstawowy zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
   • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy innego niż odbiór osobisty, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
   • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu przez Sklep danych osobowych znajdują się w zakładce: Polityka prywatności i RODO.
 
§16
Pliki Cookies
 

1. Sprzedawca zbiera automatycznie informacje zawarte w Plikach Cookies.

2. Sprzedawca wykorzystuje Pliki Cookies przede wszystkim w celu:
    • Dopasowywania zawartości Sklepu do indywidualnych preferencji Klienta,
    • Przygotowywania statystyk pozwalających na poznanie preferencji i zachowań klientów Sklepu; analiza statystyk jest anonimowa.

3. Sprzedawca używa dwóch zasadniczych rodzajów Plików Cookies, tj. sesyjnych (które przechowuje do momentu opuszczenia Sklepu przez Klienta) oraz stałych (przechowywanych w urządzeniu końcowym Klienta do czasu ich usunięcia lub do czasu, który wnika z ustawień).

4. Klient korzystający ze Sklepu może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień przeglądarki w celu zablokowania obsługi Pliki Cookies. Niemniej jednak, zmiana ustawień w tym zakresie może ograniczyć dostęp do Sklepu.

5. Klient może nie wyrazić zgody na przechowywanie Plików Cookies przez Sprzedawcę, jednakże brak zgody może przyczynić się do ograniczenia dostępu do Sklepu.

6. Szczegółowe informacje na temat korzystania z Plików Cookies dostępne są na stronie http://ciasteczka.org.pl


§17
Postanowienia końcowe
 

1. Umowy sprzedaży zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium