Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Tel.: +48 783 008 863

Email.: kontakt@lakiernik.store

Do darmowej dostawy: 200,00 zł

do kasy suma: 0,00 zł
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, przedstawiamy poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Twoich danych osobowych:

1. ADMINISTRATOR I DANE KONTAKTOWE
Administratorem Twoich danych osobowych jest Blowtherm Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. Podmiejska 31, 41-940 Piekary Śląskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234739, NIP 644-32-35-314, REGON: 240096043, kapitał zakładowy w wysokości 370.000,00 zł.
Możesz się z Nami skontaktować:
- listownie na adres: ul. Podmiejska 31, 41-940 Piekary Śląskie
- pocztą e-mail: kontakt@lakiernik.store

2. ZAKRES I SPOSÓB POZYSKANIA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzamy dane osobowe, które przekazujesz Nam w związku z zawieranymi z Nami transakcjami lub podczas kontaktu z Nami. Podstawowy zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu. Są to w szczególności dane podane w związku z zawieranymi umowami lub w związku z wystąpieniem do Nas o podjęcie działań jeszcze przed zawarciem umowy, korespondując lub w inny sposób kontaktując się z Nami, występując o wystawienie faktury lub innych dokumentów, składając reklamację w ramach rękojmi lub gwarancji, rozwiązując lub odstępując od umowy, zapisując się do Newslettera lub rejestrując się w sklepie internetowym.
W przypadku dokonania płatności za pośrednictwem banku, instytucji płatniczej lub innego podmiotu, uzyskamy dane dotyczące rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność lub rachunku bankowego, na który nastąpi zwrot należności na Twoją rzecz.
Możemy przetwarzać również dane odnoszące się do Twoich zachowań, dotyczące dokonywanych przez Ciebie transakcji, historii korespondencji i kontaktów z Nami, aktywności na Naszej stronie internetowej i w sklepie internetowym, naszym profilu na serwisach społecznościowych (np. portalu Facebook) czy naszych kontach na stronach podmiotów trzecich, takie jak: przeglądane produkty, adresy IP, identyfikatory urządzeń, dane z plików cookie i lokalizacje, korespondencja i kontakty, opinie o Nas i oferowanych przez Nad produktach oraz usługach.
W przypadku konieczności dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń możemy przetwarzać w tym celu takie dane jak: numer PESEL, NIP lub adres zamieszkania, uzyskane ze źródeł dostępnych publicznie, np. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, Bazy Internetowej REGON lub innych publicznie dostępnych ewidencji i rejestrów, prowadzonych przede wszystkim przez sądy lub organy administracji publicznej.

3. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE, NA JAKIEJ PODSTAWIE I PRZEZ JAKI OKRES
Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:
o podjęcia działań na twoje żądanie przed zawarciem z Nami umowy (np. dokonania wyceny towaru lub usługi, poinformowania o dostępności towaru, negocjacji ceny) na podstawie art.6 ust.1 lit. b RODO – przez czas niezbędny do wykonania tych działań;
o zawarcia i realizacji umowy na podstawie art.6 ust.1 lit. b RODO – przez czas niezbędny do realizacji umowy;
o wypełnienia ciążących na Nas obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, obejmujących:
• obowiązki z tytułu rękojmi za wady (jeżeli przysługuje) – przez okres trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady,
• obowiązki z tytułu odstąpienia – przez okres niezbędny do zrealizowania obowiązków wynikających z odstąpienia od umowy,
• obowiązki wynikające z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, w tym wystawienie faktury lub innych wymaganych dokumentów − przez okres niezbędny do wystawienia faktury lub innych wymaganych dokumentów, a następnie przez okres ich przechowywania wymagany przepisami prawa,
• przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych – przez okres ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu;
o realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sklepu internetowego lub strony trzeciej na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO, obejmujących:
• wewnętrzne cele administracyjne (w szczególności analityka, prowadzenie statystyk, tworzenie zestawień, badania satysfakcji klientów i potrzeb funkcjonowania sklepu internetowego, ulepszenie struktury i zawartości strony internetowej) − przez okres obowiązywania umowy lub do czasu wykonania działań podjętych na Twoje żądanie w przypadku gdy nie doszło do zawarcia umowy,
• wsparcie obsługi klienta i informowania o zmianach w funkcjonowaniu sklepu internetowego – przez okres obowiązywania umowy lub do czasu wykonania działań podjętych na Twoje żądanie w przypadku gdy nie doszło do zawarcia umowy,
• marketing bezpośredni produktów i usług, w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego Naszych usług i produktów lub usług i produktów strony trzeciej (przedstawienia oferty towarów i usług, promocji, informacji o wydarzeniach, akcjach, ofertach specjalnych) – do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu,
• ochrony przed nadużyciami oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia – do czasu przedawnienia roszczeń oraz w przypadkach dochodzenia przez Nas roszczeń czy zawiadamiania właściwych organów przez czas trwania postępowania w tym przedmiocie,
• zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji − do czasu przedawnienia roszczeń lub ustania Naszej odpowiedzialności z tytułu obowiązku rozliczalności i innych wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych;
• ustalenie, dochodzenie, zabezpieczenie roszczeń lub zabezpieczenie przed roszczeniami, które mogą być związane z naruszeniem obowiązków umownych lub prawnych – do czasu przedawnienia roszczeń;
o na podstawie wyrażenia odrębnej zgody np. na korzystanie z usługi Newsletter lub marketing bezpośredni produktów i usług, w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego Naszych produktów i usług lub produktów i usług strony trzeciej (przedstawienia oferty towarów i usług, promocji, informacji o wydarzeniach, akcjach, ofertach specjalnych), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) – do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a po wycofaniu zgody przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów (jeżeli istnieją).

4. CZY PODANIE PRZEZ CIEBIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów dla których dane są przetwarzane. Podanie przez Ciebie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym i nie jesteś zobowiązany do ich podania. W przypadku, gdy podanie przez Ciebie danych osobowych następuje w celu zawarcia z Nami umowy, podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy. Brak podania Twoich danych osobowych może uniemożliwić:
o dokonania zakupu w Naszym sklepie internetowym i realizację zamówienia,
o podjęcia działań na twoje żądanie przed zawarciem z Nami umowy (np. dokonania wyceny towaru lub usługi, poinformowania o dostępności towaru, negocjacji ceny),
o rejestracji w sklepie internetowym,
o wystawienie faktury VAT lub innych wymaganych dokumentów oraz dokonanie rozliczeń podatkowych,
o rozpatrzenie reklamacji w ramach rękojmi za wady lub gwarancji lub innych kierowanych do Nas spraw,
o rozpatrzenie i wykonanie obowiązków wynikających z odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania,
o zapisanie się do Newslettera,
o przedstawienia oferty towarów i usług, skorzystania z promocji, wydarzeń, akcji oraz ofert specjalnych.

5. KOMU PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE
Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty, które świadczą pracę lub usługi na Naszą rzecz i potrzebują w tym celu Twoich danych osobowych:
o Nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy,
o podmioty przetwarzające dane w Naszym imieniu świadczące usługi:
• informatyczne lub udostępniającym Nam narzędzia teleinformatyczne lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych,
• doradcze, konsultacyjne oraz audytowe, księgowe, rachunkowe i podatkowe,
• marketingowe,
o inni administratorzy:
• podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską,
• dostawcy dokonujący przewozu przesyłek towarowych lub świadczący usługi spedycji,
• podmioty obsługujące płatności (banki, instytucje płatnicze, inne podmioty) oraz prowadzące działalność kredytową/pożyczkową,
• zakłady ubezpieczeń,
• podmioty świadczące pomoc prawną,
• podmioty świadczące usługi windykacyjne lub nabywające wierzytelności.
W celach promocyjnych udostępniamy na stronie wtyczkę społecznościową. Pobiera ona dane takie jak m.in. Adres IP, rodzaj używanej przeglądarki. Administratorem danych jest Facebook Ireland Ltd. Szczegółowa polityka prywatności Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
Po kliknięciu "Tak" w okienku pokazującym się na górze strony podczas pierwszej wizyty przekazujemy anonimowe dane takie jak liczba sesji, ostatnia i pierwsza sesja, a także rodzaj używanej przeglądarki użytkownika do OneSignal., a U.S. company z siedzibą w 2850 S Delaware St Suite 201, San Mateo, CA 94403. Robimy to w celu wysyłki powiadomień Push.
Jeśli korzystasz z czatu, przekazujemy Tidio Polska sp. z o.o. dane takie jak: rodzaj używanej przeglądarki, kraj aktualnego pobytu, aktualnie przeglądana podstrona sklepu www.
Przekazujemy Twoje dane osobowe do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Ci dokonania zapłaty ceny za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez sklep internetowy.

6. TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Pamiętaj, że przysługują Ci określone prawa związane z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:
o prawo dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 RODO),
o prawo do sprostowania Twoich danych osobowych (art. 16 RODO),
o prawo do bycia zapomnianym - usunięcia danych (art. 17 RODO),
o prawo do ograniczenia przetwarzana Twoich danych osobowych (art.18 RODO),
o prawo do przeniesienia danych osobowych (art. 20 RODO),
o prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
o prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (art. 7 ust. 3 RODO),
Swoje prawa możesz wykonać kontaktując się z Nami w sposób określony w pkt. 1.
Masz również prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

7. PLIKI COOKIES
Stosujemy pliki cookies (ciasteczka). Przekazujemy je na serwery naszych partnerów informatycznych. Przeglądarkę internetową możesz ustawić w taki sposób, aby mieć informację o używaniu plików cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Wyłączenie możliwości używania plików cookies może skutkować nieprawidłowym działaniem strony. Administratorem plików jest: Google LLC. Szczegółowa polityka prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

8. ZABEZPIECZENIA
Informujemy, że sklep internetowy jest należycie zabezpieczony. Stosujemy protokół transmisji, zapewniający bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie, a mianowicie posiadamy zainstalowany protokół SSL (Secure Socket Layer v3). To ustandaryzowany zestaw wcześniej znanych algorytmów, technik i schematów używanych do zapewnienia bezpieczeństwa. Wykorzystuje on algorytmy szyfrowania: symetryczne – do szyfrowania i deszyfrowania danych używany jest ten sam klucz; znając klucz szyfrujący możemy dokonać również deszyfracji danych (wyznaczyć klucz deszyfrujący) asymetryczne (z kluczem publicznym) – do szyfrowania i deszyfrowania używane są różne klucze; znając klucz szyfrujący nie możemy odszyfrować wiadomości (klucza deszyfrującego nie da się w prosty sposób wyznaczyć z klucza szyfrującego); klucz służący do szyfrowania jest udostępniany publicznie (klucz publiczny), ale informację nim zaszyfrowaną może odczytać jedynie posiadacz klucza deszyfrującego (klucz prywatny), który nie jest nikomu ujawniany. SSL jest najczęściej kojarzony z protokołem HTTP (HTTPS), ale może służyć do zabezpieczania wielu innych protokołów, m.in.: Telnet, SMTP, POP3, IMAP czy FTP, gdyż protokoły te same w sobie nie zapewniają szyfrowania transmisji.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium